Články - Hlavní


Co je Fyzioterapie?

přidáno: 16. 5. 2011 0:41, autor: Redakce Fyzioterapeuti   [ aktualizováno 18. 12. 2013 3:30 ]

                                     
Fyzioterapie z řeckého 
PHYSIS (příroda) a THERAPIA (léčení)  je medicínský obor zaměřený na diagnostiku, terapii a prevenci funkčních poruch pohybového systému.

 Mezníky ve vývoji 
.  neurověd a kineziologie  .
Zmínky o skladbě a činnosti mozku, nervech a příznivém vlivu tělesných cvičeních na lidské tělo lze zaznamenat již u Hippokrata, Platona či Aristotela. V novověku sepsal Mercurialis (1530-1606), benátský lékař, dílo, které se podrobně zabývá tělesnými cvičeními, jako součástí medicíny. Na základě detailních pitev pořídil Leonardo da Vinci řadu anatomických obrázků se svaly.

René Descartes si představoval reflexní akci tak, že zevní podnět způsobí jakési otevření nervové cesty, po níž duše člověka působí na výkonný orgán, a to sval 
Následovala další díla, která mapovala stavbu mozku. Objevovala se rovněž díla, která tvrdila, že nervy řídí pohyby prostřednictvím duše. V 19. Století však Gall rozpoznal, že šedá hmota mozková sestává z buněčných těl, zatímco bílá z nervových vláken ....Fyzioterapeut je odborně vzdělaný v oborech ortopedie, neurologie, interní medicíny, traumatologie, revmatologie, biomechaniky, základní funkční rtg diagnostiky a zejména funkční anatomie. 
Snahou fyzioterapeuta je obnova správných pohybových a fyziologických funkcí pacienta a jeho návrat k plnohodnotnému životu. 

Fyzioterapeuti u nás mají v současné době vzdělání, které trvá nejméně 3 roky a je buď typu vyššího středního vzdělání nebo vysokoškolského (3 nebo 5 let). 
Může pracovat samostatně (bez odborného dohledu) nebo pod odborným dohledem. 
Podmínkou k uznání odborné způsobilosti k výkonu povolání je pro absolventy středních, vyšších a bakalářských úrovní vysokých škol složení atestační zkoušky. Pro absolventy magisterského studia je podmínkou k uznání odborné způsobilosti tříletá praxe v oboru. V rámci postgraduálního vzdělávání je nově možné specializovat se na jednotlivé oblasti oboru.


Roztříštěnost ve vzdělání začal řešit návrh zákona o nelékařských zdravotnických povoláních č. 96/2004 Sb.www.mvcr.cz, ve kterém se podporuje pouze vysokoškolské vzdělávání fyzioterapeutů. Každý klient si může zvolit "svého" fyzioterapeuta, ten má ovšem právo ho nepřijmout do péče. V rámci oboru fyzioterapie jsou vypracované standardy, dle kterých se hodnotí kvalita poskytovaných služeb. Fyzioterapeuti se sdružují v profesní organizaci Unii fyzioterapeutů www.unify-cr.cz.


Prioritou je nahlížení na člověka jako na celek a ne pouze jako na kolenní kloub, loketní kloub atd.. Protože chtějí-li dosáhnout 100% výsledku v terapii, tak si vždy uvědomují, že pohyb je řízen z CNS (mozku) a ten neřídí jednotlivé svaly, ale pouze celé pohybové vzory. A každá pohybová funkce nám zase ovlivňuje každý orgán našeho těla. Jestliže na jednotlivé pohybové složky působí správné podněty z mozku, tak pak je předpoklad pro fyziologii těla optimální. Máme-li optimální rozložení síly svalů, dochází i k optimálnímu tlaku a odlehčení na kosti, šlachy, chrupavky i vnitřní orgány. Každý fyzioterapeut je všeobecně vzdělán a v průběhu své praxe se specializuje podle pracoviště, kde pracuje. V zájmu dalšího odborného růstu v oboru má možnost vzdělávat se dále formou specializačních kurzů. Obor fyzioterapie se neustále vyvíjí, tak jako většina lékařských oborů ....


   Cíle Fyzioterapie   
  • efektivizace léčby a rehabilitace pohybového aparátu
  • odstranění bolestivých stavů
  • korekce svalové síly a svalového zkrácení
  • nácvik fyziologických pohybových vzorců 
  • prevence přetěžování pohybového systému

  • korekce vadného držení těla v denních činnostech

Fyzioterapeut
navrhuje optimální postup terapie, který je často kombinací jednotlivých přístupů. Nejčastější terapeutické přístupy jsou:


  Léčebná tělesná  
  výchova (LTV)  
  • analytická - analytické cvičení, při němž jde většinou o izolovanou aktivaci jednoho svalu - např. posilování m. gluetus maximus (hýžďových svalů) ....

Reaguj!!!1-1 of 1