V 19. Století však Gall rozpoznal, že šedá hmota mozková sestává z buněčných těl, zatímco bílá z nervových vláken.

  Obrnu lícního nervu popsal Charles Bell. Čech J.E.Purkyně popsal buňky mozečku a identifikoval neuronová jádra a jejich výběžky. Zakladatelem proslulého Královského centrálního institutu gymnastiky byl P.H. Ling. Ling vybudoval švédský systém, který má pomáhat k harmonickému vývoji lidského těla. Během 19. a 20. Století působilo v Evropě přes 20 průkopníků tělesné výchovy.

  Druhá polovina 19. století se mj. vyznačovala přibývajícími poznatky o lokalizaci senzorických a motorických funkcí v mozku. Do této skupiny neurologů a anatomů patří jména jako Broca, Brodmann, Brown-Sequard, Duchenne, Huntington. Fotografickou analýzu pohybu zavedli koncem 19. Století Muybridge a Marey. Anglický neurolog J.H. Jackson se ke konci 19. století správně domníval, že mozek řídí pohyby, nikoli svaly. Je rovněž pokládán za zakladatele hierarchického principu řízení motoriky od nejnižších po nejvyšší. Jedním z prvních neurofyziologických základů, o které se opírají některé fyzioterapeutické koncepty, je reflexní teorie řízení motoriky, kterou sepsal Ch.S. Sherrington. Pojem „podmíněný reflex“ zavedl I.P. Pavlov. Polohovými reflexy se zabýval R.Magnus.

  Vrátková teorie bolesti byla publikována Melzackem a Wallem v roce 1965. V 60. a 70. letech se hromadily práce, které tvrdily, že u živočichů může docházet ke koordinovaným pohybům bez vyvolávajícího stimulu i bez účasti vyšších center. Výsledky Frossberga, Grillnera či Rosignola byly podnětem ke vzniku nové varianty teorie řízení motoriky a to tzv. teorií motorických programů. S.R. y Cajal dal základ pro podrobnější poznatky o plasticitě nervového systému. K.H. Pribram se řídil holistickým přístupem ve vědě a zabýval se vjemy, emocemi, pamětí a plánováním.

  Vynikající lékaři Forel a Brodal popsali zkušenosti s vlastní rehabilitací po cévní mozkové příhodě po níž byli oba ještě velmi dlouho plně aktivní. V posledních 30 letech se mnoho autorů snaží srovnávacími studiemi vyhledat, která metoda je prokazatelně lepší, než jiné. Rehabilitace a také fyzioterapie v dnešním slova smyslu se začaly objevovat až ve 20. století.

Comments