Uživatelské podmínky serveru Fyzioterapeuti.cz

("Uživatelské podmínky")


Základní termíny
Profesní komunitní Server Fyzioterapeuti.cz (dále jen "Server") je strukturovaně sdílený internetový prostor tvořený a spravovaný svými Uživateli a Správci (viz níže). Server je budovaný podle oficiální obecné "Definice projektu Fyzioterapeuti.cz". Dílčí weby Serveru ("Weby" nebo "Web") jsou spravovány prostřednictvím uživatelského "Rozhraní" (též "Platforma") zajišťovaného technologií "Weby Google" v rámci služby "Google Apps" od společnosti Google. Weby proto sídlí na následujícím řádu internetové adresy  "https://sites.google.com/a/fyzioterapeuti.cz/". Tyto Weby i Rozhraní jsou vázány na hlavní internetovou adresu Serveru "https://www.Fyzioterapeuti.cz", mohou však být přístupné i přes oficiální aliasy (přesměrování) Serveru (www.FyzioInfo.cz, www.ProReS.cz, www.FyzioStudent.cz), případně přes osobní aliasy Uživatelů a Správců. Forma komunikace Uživatelů je převážně elektronická, s využitím elektronické pošty (e-mailu) a ostatních komunikačních nástrojů Rozhraní.

Zájemce o základní, převážně čtenářské, využívání některého z neveřejných Webů Serveru nebo o členství v některé z Komunit (viz níže), se vyplněním registračního formuláře Serveru a následným obdržením přístupových údajů, stává registrovaným uživatelem Serveru ("Uživatel").

"Aktivní uživatel" Serveru je Uživatel s osobním uživatelským účtem Rozhraní, prostřednictvím něhož navštěvuje a případně spravuje pod svým jménem vybrané Weby. Osobní uživatelský účet je službou poskytovatele Rozhraní(společností Google) k osobní správě Webového obsahu a komunikaci s třetími stranami, zejména ostatními Uživateli. 

Jedním ze správců Serveru, respektive správcem jednoho z Webů (to jest "Správce" nebo "administrátor") je ten Aktivní uživatel, který založí pomocí Rozhraní vlastní Web. Aktivní uživatel se také může stát Správcem, pokud využije pozvání ke sdílené správě nebo spoluvlastnictví Webu založeného jiným Aktivním uživatelem - Správcem.

Uživatelé se sdružují do dílčích skupin a komunit Serveru (dále jen "Komunity") kolem organizovaně sdílených "Komunitních webů". Jednotlivé Weby se tímto výhradním způsobem mohou stát neveřejnými, s okruhem čtenářů a Uživatelů definovaným v interních "Stanovách" dané Komunity, uvedených na Komunitním webu. "Organizátory" dané Komunity jsou Správci uvedení v Rozhraní Komunitního webu jako "vlastníci". Organizátoři definují ve Stanovách dané Komunity její cíle a pravidla fungování, případně i detailní pravidla sdílení a šíření informací. Organizátoři přijímají nové členy dané komunity z řad Uživatelů Serveru. Komunitní stanovy ani obsah Komunitního webu nesmí být v rozporu s těmito Uživatelskými podmínkami Serveru nebo proti zájmům Serveru popsaným v oficiální definici projektu Fyzioterapeuti.cz. 

Pokud se Organizátoři rozhodnou realizovat specifický záměr, sestavují takzvaný "Dílčí projekt" to jest (dProjekt) popsaný v "Definici dProjektu" přístupné na Komunitním webu.

"Kmenovou Komunitou" Serveru jsou společně všichni Uživatelé a Správci. Kmenová Komunita má svůj "Kmenový web" dostupný v Rozhraní všem Uživatelům a Správcům, pod názvem "Fyzioterapeuti.cz". "Hlavní správce" Serveru je Správce odpovědný za Kmenový web, jehož je Organizátorem. Stanovy Kmenové komunity představují tyto Uživatelské podmínky.


Vymezení
Uživatel smí Server používat pouze k činnostem, které nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky.
Uživatelé jsou osobně odpovědní za veškeré úkony a změny, které učiní v obsahu, nastavení serveru a jeho Webů i s pomocí jejich komunikačních nástrojů. Stejnou odpovědnost mají Aktivní uživatelé a Správci jakožto Uživatelé s rozšířenými právy. 
Každý uživatel je povinen se seznámit se strukturou a pravidly sdílení a adresování informací.

Členové Komunit berou na vědomí a plně respektují, že Organizátoři a jimi pověření Správci (spolupracovníci) mohou činit kroky ke správě Komunitních Webů a organizaci daných Komunit, kromě kroků zásadně ovlivňujících smysl a existenci Komunit. Tyto kroky (například změny Komunitních stanov, nastavení Komunitního Webu, jeho přesuny, ukončení činnosti), smí provádět pouze Správci definovaní v Uživatelském Rozhraní jako "vlastníci". O změnách stanov a smyslu existence Komunit musí být ostatním členům dané Komunity zaslána zpráva o připravené změně nejméně 10 dnů před jejím uskutečněním.

Uživatel nesmí: 
- Umisťovat na internetových stránkách Serveru prvky a informace, které neodpovídají Definici projektu fyzioterapeuti.cz nebo odporují těmto Podmínkám nebo Stanovám Komunitního Webu nebo obecně závazným právním předpisům.
- Pozměňovat obsah Webů, jehož není autorem. 
- Prozrazovat třetím osobám osobní ani komunitní přístupové údaje do Rozhraní 
- Zneužívat Platformu a Weby Serveru k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny.
- Rozesílat z účtů serveru nevyžádaná obchodní sdělení.
- Využívat sdílený (neosobní) Komunitní účet k aktivním uživatelským úkonům, zejména zakládání a správě Webů.
- Při sdílené komunikaci nebo publikaci na Webech uvádět údaje o pacientech a klientech, aniž by je spolehlivě anonymizoval nebo získal předchozí písemný souhlas dané osoby k definovanému sdílení nebo zveřejnění. 

Uživatel souhlasí se zasláním přístupového jména a hesla na jím uvedenou osobní e-mailovou adresu a zavazuje se, že sám učiní opatření proti jejich úniku a případnému zneužití (zejména antivirová ochrana PC, uchování hesla v tajnosti). 
Uživatel se zavazuje, že bude neprodleně informovat Organizátory Komunit, jejichž je členem, o zásadních změnách údajů týkajících se své osoby (změny jména, titulu, bydliště, soukromé praxe, zaměstnavatele, bezúhonnosti) a změnách funkčnosti či ohrožení bezpečnosti své osobní e-mailové adresy. V posledně jmenovaném případě je uživatel povinen poskytnout plnohodnotnou alternativní e-mailovou adresu. 
Uživatel Serveru se zavazuje v případě jakéhokoliv neoprávněného zásahu do práv k autorskému dílu nebo ochranné známce (zkopírování stránky, grafických prvků ap.) odstranit následky neoprávněného zásahu a uspokojit neprodleně případné další nároky oprávněné osoby.  Uživatel se zavazuje odškodnit Správce v plné výši nároků, které proti Správci oprávněná osoba uplatní v důsledku porušení povinností Uživatele.

Správce nezaručuje, že služby Serveru a jeho Webů splní specifické požadavky ostatních Uživatelů. 
Správce vynakládá přiměřené úsilí k aktualizaci informací Webů, na jejichž správě se podílí, a je povinen aktualizovat minimálně jedenkrát ročně Weby, u nichž přijal roli vlastníka nebo spoluvlastníka.
Správce není odpovědný za škodu způsobenou:
- ztrátou nebo poškozením dat, které na Webu hostí nebo spravuje
- přerušením dostupnosti nebo fungování Webů
- neaktuálností informací Webu, zejména pak v profilech osob, institucí a událostí, o nichž na svém Webu informuje


Informace
Uživatel vstupuje vědomě do osobní či sdílené komunikace s Uživateli, Správci, Komunitami i s pověřenými třetími stranami a jejich zástupci, jako jsou sekretariát a redakce Serveru. Uživatel garantuje, že informace, které poskytne kterékoliv z těchto stran, jsou dle jeho vědomí a svědomí pravdivé, a pokud neuvede jinak, jsou pokládány za autorizované samotným Uživatelem. Osobní vyjádření jsou důvěrná a závazná, pokud Uživatel neuvede jinak. O detailech stupně zveřejnění se Uživatel odpovědně rozhoduje adresováním Uživatelům a Komunitám, případně v Rozhraní vymezováním přístupových práv k informacím, které sděluje. 

Správci Serveru informují Uživatele prostřednictvím e-mailu o procesu registrace a získávání členství v komunitě, dále o významných událostech a změnách v provozu severu. 

Informace, které Uživatel nebo externí zpravodaj uvede jako "důvěrné" nebo "tajné", nesmí být šířeny dál. Informace označené jako "Komunitní" nebo informace zasílané na elektronickou adresu, kterou sdílí uzavřená Komunita, jsou považovány za důvěrné v rámci této Komunity a nesmí být mimo tuto Komunitu šířeny. 
Uživatel se zavazuje, že uchová v tajnosti všechny důvěrné informace a bude šetřit práva k duševnímu vlastnictví, ke kterým získá přístupna stránkách určených pro uzavřenou Komunitu nebo v následné důvěrné komunikaci s ostatními členy Komunity. Tyto informace smí Uživatel použít jen pro svou osobní potřebu, nikdy však proti zájmům ostatních členů Komunity. Bez souhlasu držitele práv k duševnímu vlastnictví nesmí tyto informace využít ke komerčním účelům a obohacování se. S přesunem autorizovaných informací z uzavřeného Komunitního webu na Web veřejný musí vždy souhlasit přímý původce, který informace autorizoval, tedy autor. 

Každý, kdo zadává v "rámci Serveru" (tj. v Rozhraní, při e-mailové komunikaci se Správci nebo ve  formulářích Serveru, zejména registračních) o sobě i o jiných jakékoli údaje, uděluje tímto Správcům výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uživatel pak případně dává stejným způsobem výslovný souhlas se zpřístupněním těchto informací členům Komunity, případně souhlas se zveřejněním neomezenému okruhu lidí. Tyto souhlasy jsou udělovány na dobu neurčitou a mohou být kdykoli odvolány, a to formou e-mailové žádosti odpovědným Správcům, ve které uživatel konkrétně označí dotčené osobní údaje a jejich umístění na Webu. Odpovědní Správci se zavazují po doručení odvolání souhlasu bezodkladně osobní údaje týkající se dané osoby ze Serveru odstranit.
Každý, kdo zadává o sobě i o jiných lidech jakékoli údaje v rámci Serveru, si je vědom možnosti, že k údajům jím zadaným mohou mít přístup i osoby z jiných států a jsou s tím srozuměni. Nikdo není oprávněn, Správce nevyjímaje, neoprávněně manipulovat s údaji za účelem svého vlastního obohacení nebo zisku nebo jinak v rozporu s oficiální povahou a účelem Webů Serveru. Správci nenesou odpovědnost za pravdivost a přesnost osobních údajů autorizovaných třetími osobami, zpřístupněných na Webech Serveru, ani za případné zásahy třetích osob do těchto údajů. Členové komunit, Aktivní uživatelé i Správci, se zavazují osobní údaje zadané v rámci Serveru, nezpracovávat, nezveřejňovat ani neposkytovat třetím osobám způsobem, který by byl v rozporu s těmito Uživatelskými podmínkami, definicemi projektů či Stanovami Komunit.Pozastavení a odejmutí práv Uživatele
K pozastavení či odejmutí uživatelských práv Uživatele může dojít na základě:
1. osobní elektronické žádosti Uživatele Hlavnímu správci Serveru
2. porušení Uživatelských podmínek Uživatelem
3. úmrtí nebo dlouhodobé neohlášené nečinnosti Uživatele v délce šesti měsíců
Odejmutím uživatelských práv zaniká Uživateli jakýkoliv nárok na morální nebo hmotné odškodnění od ostatních Uživatelů, Komunit a Správců. V případě současného čerpání služeb Serveru či jiných poskytovatelů služeb spojených aktivitami Serveru zaniká nárok na vrácení peněz. Odejímatel však může v těchto případech postupovat odchylně podle individuální smlouvy.
K ukončení členství v Komunitě dochází na základě úvahy organizátora komunity, případně podle Komunitních stanov.
Správci Serveru zastoupení Hlavním správcem Serveru si vyhrazují právo ke změně těchto Uživatelských podmínek serveru Fyzioterapeuti.cz, přístupných v aktuální podobě na Webech Serveru. Při změnách těchto Uživatelských podmínek učiní Hlavní Správce Serveru všechny nezbytné kroky k doručení zprávy o této změně všem Uživatelům.

Comments