sklad‎ > ‎

zzz


Záznam bez nadpisu

přidáno: 10. 2. 2015 5:37, autor: TP redakce


Spinální myš

přidáno: 28. 7. 2014 0:59, autor: Redakce Fyzioterapeuti   [ aktualizováno 30. 7. 2014 23:18 ]


Postačí olovnice, úhloměr či krejčovský metr?


spinal.jpg

V rehabilitaci jsme zvyklí spoléhat na vlastní smysly, zkušenost a velmi jednoduché diagnostické instrumentárium. Již průkopníkům našeho oboru stačilo k úžasným objevům, které obdivujeme dodnes. Obstojí ale stejné vybavení i v prostředí moderní medicíny?


Základní vybavení našich ordinací se od svých počátků opravdu téměř nezměnilo.  Úhloměr, olovnice, váha a metr bývají i dnes maximem vybavenosti. Lékaři se od fyzioterapeutů liší asi jen špachtlí, fonendoskopem a čelním zrcátkem. Minulost i přítomnost většiny medicínských disciplín naznačuje, že to nejpodstatnější není ve složité technice, ale možná naopak v jednoduchosti pomůcek a hlavně ve schopnostech interpretace zjištěného.


Nejspíše proto býváme skeptičtí vůči složitějšímu přístrojovému vybavení, které nás pro svou časovou náročnost spíše zatěžuje a posouvá většinou o pouhý krůček dopředu. Občas se ale objeví něco, co vyniká právě zmíněnou jednoduchostí, prostorem pro odbornou interpretaci a sílu myšlenek. Ani pak hlavní posun nepřichází hned, ale až když se novinku naučíme využívat plně a tak rutinně, že se nakonec spojí s naší odborností i s každodenní praxí.

Přesně to pozorujeme během jednoho z největších technicko-medicínských skoků pramenícího z laboratoře profesora Röentgena. Revoluci odstartoval nejen proto, že můžeme díky němu in vivo sledovat, co bývalo skryté pod povrchem, ale také proto, že získáváme obraz jako srozumitelný doklad.


mm_messung_3_05.jpg

V rehabilitaci se již před několika lety objevil také zajímavý přístroj, spojující velké množtví dat do srozumitelného obrazu. Vlastně obsahuje všechna zmíněná elementární měřidla kromě váhy. Nečekáme od něj takový převrat jako u radiodiagnostiky, na malou revoluci má ale našlápnuto. Jde o zařízení schopné skenovat snadno a rychle tvar těla v prostoru. Jde o patentovaný princip, který si vzhledem k malým rozměrům zařízení a hlavní oblasti využití zvolil označení SpinalMousetrademark-symbool.png a trefil se tak i do předního objektu zájmu rehabilitace, tedy do osového orgánu - páteře.


mm_messung_2_02.jpg

Jako fyzioterapeuti tvar páteře sice vidíme a popisujeme. Obtížná je ale míra shody hodnotitelů a zcela chybí doklad viděného. Jednu spinální myš získal Ateliér Fyzioterapeutů*cz k dlouhodobému testování a posouzení praktické i odborné využitelnosti v prostředí české rehabilitace. Vzhledem k jednoduchosti a časové nenáročnosti jsme již po prvních desítkách měření poměrně optimističtí. Máme ale i řadu připomínek, které nyní ověřujeme. Zdá se jasné, že navzdory pověstné Švýcarské přesnosti a sofistikovanému analytickému programovému vybavení, nelze tímto přístrojem nahrazovat kineziologickou rozvahu. Právě otevření interpretačního prostoru nad konkrétními daty ale považujeme za hlavní výhodu SpinalMousetrademark-symbool.png a vidíme ji jako zajímavé měřidlo v rukách fyzioterapeuta vybaveného rozumem a zkušenostmi.


mm_messung_4_05.jpg

Sami pacienti/probandi oceňují možnost vidět tvar své páteře v různých výchozích pozicích, instruovaných fázích pohybu i známých cvicích. Podobně jako u RTG tedy pozorujeme fenomén obrazové srozumitelnosti. Pacienti přestávají být odkázáni pouze na plnou důvěru v naše oči a slovní popis nálezu. Naše slova přitom neztrácejí na váze, spíše naopak. Jak naměřený tvar, tak jeho softwarová analýza porovnávající naměřené hodnoty s referenčními průměry většinou odpovídají našim domněnkám nebo upozorňují na jemnější odchylky a naší diagnostiku zpřesňují. Velká očekávání vkládáme do možnosti komparace vývoje v průběhu RHB série.


Každá technika, včetně rentgenu, má ale i svá omezení. Těšíme se proto na kritický seriál referátů o tomto přístroji, který má šanci spojit zásluhy Stiborovy, Čepojevovy, Ottovy či Forestierovi a posunout je na vyšší i čitelnější úroveň.


Své dotazy, připomínky a zájem o vyzkoušení SpinalMousetrademark-symbool.png zasílejte přímo na redakce@fyzioterapeuti.cz


(obrázky a informace od výrobce : http://www.idiag.ch)


Nové trendy v kardiovaskulární rehabilitaci

přidáno: 13. 4. 2011 6:20, autor: Redakce Fyzioterapeuti   [ aktualizováno 18. 4. 2011 5:30 ]


Autor : 
SIEGELOVÁ, J. 

Vydáno Katedra fyzioterapie LF MU, Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace LF MU, FN u sv. Anny v Brně 

Abstrakt : Fyzická aktivita správně indikovaná, pravidelně prováděná a kontrolovaná, je nezbytnou součástí léčby i rehabilitace nemocných s kardiologickým onemocněním a s postižením funkce levé komory srdeční. V zájmu dosažení optimální účinnosti a bezpečnosti tělesné zátěže je nutné při jejím doporučení zajistit diferencovaný přístup k její preskripci u pacientů s různým stupněm funkčního poškození dle doporučení Evropské kardiologické společnosti. Přitom je nutné dodržet řadu podmínek, k nimž patří především stanovení funkční klasifikace pacientů používané v praxi, jako je NYHA, AMA, Goldman, Weber. 

Klíčová slova : kardiovaskulární rehabilitace, bezpečnost tréninku, trénink pacientů s kardiovaskulárním
onemocněním a diabetem, trénink pacientů s kardiovaskulárním onemocněním a pacemakerem 

Zdroj textu v celém znění :  Optimální působení tělesné zátěže 2009 (str. 13-24) 
(dokument v naší databázi pochází z veřejných zdrojů na internetu) 

Motorické a percepční učení : souhrn poznatků, vývoj, možnosti testování a aplikace do praxe fyzioterapeuta

přidáno: 20. 3. 2011 2:53, autor: Redakce Fyzioterapeuti   [ aktualizováno 11. 1. 2012 4:52 ]


Autor : 
Prokůpková, Eva 

Vydáno Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. 2. lékařská fakulta, 2009 

Abstrakt : Motorické a percepční učení souhrn poznatků, vývoj, možnosti testování a aplikace do praxe fyzioterapeuta, kazuistika podává ucelený přehled o problematice motorického učení. Uvádí základní poznatky o učení a paměti. Práce se stručně zabývá vývojem motorického učení od kojeneckého věku do stáří, dále vlivy působícími na motorické učení, možnostmi testování a v neposlední řadě možnostmi využití poznatků ve fyzioterapeutické praxi. Součástí práce je také kazuistika ukazující praktické provedení testování motorického učení. 


Nordic walking : fyziologické a zdravotní aspekty

přidáno: 20. 3. 2011 2:47, autor: Redakce Fyzioterapeuti   [ aktualizováno 20. 3. 2011 3:16 ]


Autor : 
Matoušková, Markéta 

Vydáno Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. 2. lékařská fakulta, 2009 

Abstrakt : Tato bakalářská práce je rešerží na téma Nordic walking. V první části popisuje lokomoci, reakci a adaptaci na zátěž a techniku severské chůze. V další části předkládá informace běžně dostupné laické veřejnosti a vědecké články, zabývající se touto tematikou. V diskusi porovnává fakta publikovaná v odborné literatuře a informace pro laickou veřejnost. V závěru shrnuje fakta vyplývající z výše citovaných vědeckých článků o severské chůzi. 

Diskriminační čití u pacientů s chronickými vertebrogenními obtížemi

přidáno: 19. 3. 2011 8:20, autor: Redakce Fyzioterapeuti   [ aktualizováno 20. 3. 2011 2:46 ]


Autor : 
Homolka, Pavel 

Vydáno Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. 2. lékařská fakulta. Klinika rehabilitace, 2008 

Abstrakt : Bakalářská práce Diskriminační čití u pacientů s chronickými vertebrogenními obtížemi pojednává o experimentálním ověření empirických zkušeností založených na diagnostice a terapii pacientů s chronickými vertebrogenními obtížemi. Proběhlo experimentální měření metodou dvoubodové diskriminace u dvou skupin probandů, kde v první skupině žádný jedinec netrpěl chronickými bolestmi v oblasti zad popř. hlavových kloubů , u jedinců druhé skupiny byly diagnostikovány nejen strukturální změny v oblasti axiálního skeletu, ale i změny funkčního charakteru, jenž dotyčným jedincům působilo dlouhodobou bolest. Cílem práce je ověřit validitu empirických zkušeností, zhodnocení kvalit stereognostické funkce u 20 jedinců s chronickými obtížemi a 20 zdravých jedinců. Kvalita stereognostické funkce byla hodnocena pomocí měření diskriminace dvou bodů, celkem na osmi lokalitách, akrálně a kořenově v průběhu dermatomů C7 a L5, jelikož se jedná o nejčastěji postižené kořeny periferních nervů v rámci horních a dolních končetin v rámci vertebrogenních poruch. 

Vliv postury na tvorbu a kvalitu hlasu

přidáno: 19. 3. 2011 8:03, autor: Redakce Fyzioterapeuti   [ aktualizováno 20. 3. 2011 2:46 ]


Autor : 
Zbuzek, Daniel 

Vydáno Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. 2. lékařská fakulta, 2009 

Abstrakt : V práci je popisován vztah postury a hlasu. Jsou zde přiblíženy základní morfologické, funkční a ontogenetické specifika posturální a hlasové soustavy. Přímé souvislosti mezi posturou a hlasem jsou rozebírány a srovnávány s výsledky provedeného vyšetření zpěváka. 
HRADEC KRÁLOVÉ SOUČÁSTÍ CELOSVĚTOVÉHO VÝZKUMNÉHO GRANTU NIH „IPEN: MEZINÁRODNÍ VÝZKUM ZASTAVĚNÉHO PROSTŘEDÍ, POHYBOVÉ AKTIVITY A OBEZITY

přidáno: 23. 2. 2011 1:54, autor: Redakce Fyzioterapeuti   [ aktualizováno 23. 2. 2011 3:55 ]


Autor : 
KUBÍČKOVÁ, L., FELTLOVÁ, D., MITÁŠ, J. 

Vydáno Katedra tělesné výchovy, Pedagogická Fakulta, Univerzita Hradec Králové, 
Centrum kinantropologického výzkumu, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci 

Abstrakt : Pohybová aktivita (PA) obyvatel je jednou z nejzásadnějších složek pro podporu a udržení zdraví obyvatelstva. Na množství a skladbu PA působí mnoho faktorů, jako je rodina, sociální vztahy jedince, socioekonomický status, podmínky prostředí, ve kterém obyvatelé žijí apod. Zmíněné faktory a jejich vliv v pozitivním nebo negativním smyslu jsou  řešeny v rámci výzkumného grantu Národního institutu zdraví v USA s názvem „IPEN: International Study of Built Environment, Physical Activity and Obesity“ (IPEN: Mezinárodní výzkum zastavěného prostředí, pohybové aktivity a obezity). Do společného výzkumu jsou zapojeny země Austrálie, Belgie, Brazílie,  Česká republika, Dánsko, Hongkong, Japonsko, Kanada, Kolumbie, Mexiko, Nizozemí, Španělsko, USA a Velká Británie. Za  Českou republiku byla vybrána jako vzorová města Hradec Králové a Olomouc.  Řešitelský tým v České republice je zastoupen Centrem kinantropologického výzkumu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (odborný garant prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc.), spolupracujícími partnery jsou Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové, Magistrát města Hradec Králové a Magistrát města Olomouc. 

Klíčová slova : ActiGraph, GIS analýza, IPEN, indares, rozvoj infrastruktury 

Zdroj textu v celém znění : http://pdf.uhk.cz/ (str.154-158) 

Pohybová aktivita ve vyšším věku

přidáno: 21. 2. 2011 8:24, autor: Redakce Fyzioterapeuti   [ aktualizováno 23. 2. 2011 3:56 ]


Autor : 
ZEMAN, V. 

Vydáno Ústav tělovýchovného lékařství Lékařské fakulty UK, Plzeň 

Abstrakt : Značná část občanů i vysokého věku se těší dobré fyzické a duševní svěžesti, která jim umožňuje účastnit se plně společenského života a v přiměřeném rozsahu i tvůrčí práce. Na druhé straně pak stále větší část občanů “předdůchodového i středního” věku musí být pro zdravotní potíže zařazována do kategorie pracujících se změněnou  či omezenou pracovní schopností. Vzniká značný rozdíl mezi kalendářním a biologickým,  či přesněji “bio-psycho-sociálním” věkem. Rozdíl se odhaduje na 15 -20, i více let. Neměli bychom však jen přidávat léta k životu, ale život k létům. Neprodlužovat pouze věk, ale radost a potěšení ze života. Již v polovině 19. století vyjádřil J. E. Purkyně myšlenku “život ne pouze obnovovati a na krátkou dobu udržeti, ale k vrcholu obdivuhodné dokonalosti a krásy přiváděti, aby lidský život blaženě a skvěle byl prodloužen až k přirozenému konci”. 

Klíčová slova : starší osoby, tělesná aktivita, metabolický syndrom, osteoporosa, termoregulace 

Zdroj textu v celém znění : http://pdf.uhk.cz/ (str. 77-80) 

Léčebná rehabilitace pacientů po cévní mozkové příhodě v kombinaci s ergoterapií

přidáno: 21. 2. 2011 8:12, autor: Redakce Fyzioterapeuti   [ aktualizováno 13. 4. 2011 6:05 ]


Autor : 
BÁRTLOVÁ, B., TARASOVÁ, M., POSPÍŠILOVÁ, E., NOVÁKOVÁ, M., DRLÍKOVÁ, L., AL FADHLI, A., K., ANBAIS, F., H., ERAJHI, A., A., SIEGELOVÁ, J. 

Vydáno Katedra fyzioterapie a rehabilitace a Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace LF MU FN u sv. Anny v Brně 

Abstrakt : Cévní mozková příhoda (CMP) je jeden z hlavních důvodů disability vznikající od 40 let věku. Mnoho lidí, kteří prodělali CMP, žijí s výrazným senzomotorickým postižením, které má výrazný vliv na úroveň funkční nezávislosti, a tím i na úroveň jejich kvality života. Správná funkce horních končetin je nezbytná pro mnoho úkonů zajišťujících funkční nezávislost. Ergoterapie pro takového pacienta znamená, pomocí nácviku úchopů, sebeobsluhy a nezávislosti, jeho snahu o návrat do sociálního, kulturního a ekonomického prostředí (1,6,7,9). Někteří lidé se dobře adaptují i na velké postižení způsobené CMP. Jiní s pouze malým neurologickým postižením mají vážné problémy. Funkci ovlivňuje mnoho faktorů, do kterých se zahrnuje i působení následné rehabilitace a fyzikálního a sociálního prostředí. Důraz na brzkou rehabilitaci by neměl zabránit vhodné následné rehabilitaci i u chronických pacientů po CMP, neboť je dokázáno, že modelace mozkové tkáně může proběhnout i u chronického pacienta (4,13). 

Klíčová slova : léčebná rehabilitace, fyzioterapie a ergoterapie, funkční míra nezávislosti, cévní mozková příhoda 


Zdroj textu v celém znění : http://pdf.uhk.cz/ (str. 82-88) 

1-10 of 18