Témata‎ > ‎vše‎ > ‎Jóga‎ > ‎

Co je jóga

Na co klade jóga důraz?
Základním cílem, kterého má jóga dosáhnout, se stala harmonie těla i ducha. Zakládá si hlavně na velmi plynulých přechodech mezi jednotlivými polohami při cvičení. Pozice je třeba vybírat velmi dobře a precizně dodržovat jejich skladbu. Velký význam je pochopitelně přisuzován dýchání. To musí být při cvičení jógy naprosto plynulé a provedeno správnou technikou. Neméně důležitá je pochopitelně také relaxace. Člověk cvičící jógu musí být soustředěný přímo na samotné pohyby a na nic jiného. Jógu rozhodně nelze kvalitně cvičit například u televize anebo u moderní hudby. Pohyb při cvičení musí nutně být plynulý. Jakékoli trhané pohyby do jógy rozhodně nepatří. Původním záměrem tohoto relaxačního cvičení byl pochopitelně jakýsi náboženský rozměr. Pomocí jógy se přišlo k tomu, že člověk dosáhl určitých duchovních hodnot.

Jóga a její jednotlivé varianty
Jóga byla vždy v podstatě myšlena jako spojení s Bohem. Pomáhala a pomáhá doposud lidem, kteří ji cvičí, překonat rozměr sama sebe, tedy vlastního ega a snaží se posunout hranice možností lidí. Jógadisponuje hned několika různými variantami. Absolutně nejznámějšími jsou Bhakti jóga, Hatha jóga, Džnána jóga, Rádža jóga, Karma jóga a nebo Guru jóga či Kundaliní jóga. Z těchto kategorií, které v podstatě představují klasickou jógu, se po určité době vyvinula moderní forma tohoto cvičení- power joga a některé prvky pochopitelně přejalo i cvičení pilates.

4 cesty jógy : 
Bhaktijóga - jóga lásky a odevzdanosti Bohu. V této józe žák, bhakta, uctívá Boha v některé jeho podobě či formě (Višnu, Šiva, Šakti,...) a odevzdává svůj život božstvu. Láska a sebeodevzdání pak ruší iluzi ega (žák zapomíná na své já) a jogín dosahuje osvícení.
Džňánajóga - 
jedná se o filozofickou cestu, při které se snažíme sebepoznání docílit studiem, cvičením a praktickými zkušenostmi.
Pochybováním a ptaním se na vše kolem nás, hledají džňánajógíni pravdu. Je to cesta rozumu a bývá považována za nejobtížnější cestu. Základní metodou je átmavičára (sebedotazování) a technika néti néti.
Karmajóga - jóga nesobecké činnosti. Jogín se snaží o nesobecký život a nesobeckou službu druhým bytostem. Touto jógou se očišťuje charakter člověka, mysl i vědomí.
Rádžajóga - 
bývá označována ze královskou cestu. U jejího vzniku stál mudrc Patandžali, který ve 3. století př. n. l. sepsal sadu aforismů o józe, které známe pod názvem Patandžaliho Jógasútra.
Rádžajóga se dříve nazývala aštangajóga, což znamená osmidílná stezka nebo cesta osmi údů. Dnes pod tímto názvem najdeme jeden z dynamických stylů jógy.Osmidílná stezka začíná etickými pravidly jama a nijama, třetí stupeň slouží k ovládnutí těla, čtvrtý k ovládnutíprány. První polovina se obrací navenek a nazývá se bahiranga. Druhá polovina stupňů pracuje s myslí a říká se jí antaranga.

z těchto vychází další typy :
Hathajóga - na fyzickou očistu se soustředí právě hathajóga. Tato cesta se považuje za součást rádžajógy, neboť zahrnuje techniky, které patří právě do této "královské" cesty.Název tedy definuje základní myšlenku hatha jógy - vyrovnání dvou základních energií, dvou polarit. Hathajóga se soustředí na ovládnutí těla, jeho pročištění a udržení ve zdravém, dokonalém stavu. Jedná se o radikální očistu celého organismu, a proto bývá někdy hathajóga označována za přípravu pro jógu.
Kundaliníjóga - jóga povzvedání energie člověka tzv. Šakti. Jogín pracuje s čakrami, energetickými centry v pránickém těle a nádími, dráhami, jimiž energie proudí.
Mantrajóga - jedná se ale o jednu z nejstarších cest. Dnes ji považujeme za součást bhaktijógy. Jak napovídá název, podstatou mantrajógy jsou mantry. Jedná se o vibrace vesmírné energie, které vznikají při zpěvu, respektive jde o slova, při jejichž odříkáváni nebo zpěvu tyto vibrace vznikají. V překladu znamená mantra "nástroj k myšlení". Jejím úkolem je totiž nasměrovat naše myšlení a vědomí k bohu. Mantrou nemůže být cokoliv. Dnes je známa celá řada manter, všechny nám ale byly předány mudrci, kteří je zaslechli ve stavu hluboké meditace. Manter máme dvě základní skupiny. První jsou "univerzální mantry", které jsou určeny pro každého. Patří sem například mantra "Óm" nebo "So Ham". Pak jsou mantry osobní, které dostávají žáci od svého učitele. Jsou určeny přímo konkrétní osobě a ne vždy je dobré, aby se o ně člověk dělil s ostatními.
Tantrajóga

V dnešní době se lze potkat také s řadou názvů, které nepatří mezi klasické cesty jógy, ale jedná se více o fyzické cvičení, které z jógy vychází, nebo jde o systémy, které sestavili různí učitelé. Často se jedná o styly, které jsou přizpůsobeny západní společnosti:

Aštangajóga - systém, který si zakládá na plynulém přecházení mezi pozicemi. Aštangajóga má svůj původ v klasické józe. Pro svět ji "objevil" Sri Tirumalai Krishnamacharya, který ve 30. letech minulého století narazil v Kalkatské knihovně na starý sanskrtský text popisující hathajógový systém.
Bikramjóga - Jde o sestavu 26 ásan hathajógy. Bikramjóga je specifická tím, že se cvičí v místnosti vyhřáté na 42°C. Přínosem bikramjógy je to, že tělo při cvičení v horku snáze vyplavuje toxiny a čistí se.
Gítánandajóga Gítánanda jóga není novou cestou, naopak by se dalo říci, že je návratem ke kořenům. Její autor, svámí Gítánanda (1906 - 1993), založil v 60. letech minulého století první jógové centrum v Kanadě. Sám svámí Gítánanda nazýval svoji školu "jógou starých ršijů". Chtěl se tak vymezit vůči ostatním školám, které již navazovaly na učení jiných mistrů. Gítánanda jóga je v zásadě rádžajóga.
Gravidjóga - je jóga pro těhotné. Obecně se nedoporučuje cvičit v prvním trimestru, ve dvou následujících ale může být právě jóga pro těhotné to nejlepší, co pro sebe i pro dítě může žena udělat. Gravidjóga je pomalá a klidná. Uvolňuje tělo a připravuje ho na porod. Velký důraz je kladen také na správné dýchání, což při porodu může velmi pomoci.
Integrální jóga - Jedná se v podstatě o klasickou jógu zahrnující mj. i čtyři hlavní cesty jógy. Integrální jóga vychází z tradiční jógy a velkou pozornost tak vedle tělesného cvičení věnuje i mentálním technikám. Nejedná se tedy o nový styl jógy, ale spíše o nový název pro tradiční učení, pro jógu jako takovou.
Iyengarjóga - je styl jógy pojmenovaný po svém autorovi B.K.S. Iyengarovi. Vychází z tradiční jógy a důraz klade především na provedení jógových ásán. Z toho důvodu jsou v Iyengarjóze využívány různé pomůcky jako jsou cihličky nebo opasky. Tyto pomůcky usnadní provedení některých náročnějších ásan a umožní delší setrvání v pozici. Díky tomu je člověk více uvolněný, provedení ásany je přesnější, člověk se v pozici může lépe soustředit na dech a účinek ásany na tělo je větší.
Jóga v denním životě je ucelený systém, který vytvořil Mahámandaléšvar Paramhans svámí Mahéšvaránanda. Jedná se o komplexní systém vycházející z jógové tradice a přizpůsobený moderní společnosti. Zaměřuje se jak na tělo (cvičení ásan, pránájáma, očistné techniky), tak i na mysl a ducha.
Powerjóga - Jedná se ale o dynamickou formu, v zásadě je to jednodušší varianta aštangajógy. U powerjógy více než u jiných stylů záleží na učiteli. Powerjógu často učí lidé, kteří si pouze rozšířili působnost k aerobiku nebo pilates a klasickou jógu neznají. Najde se ale řada cvičitelů, kteří mají osvojeny základy jógy, a pak se může stát powerjóga vhodným cvičením pro všechny, kteří potřebují pro praxi více pohybu a dynamičnosti.


Comments