Zdroje‎ > ‎

Vše


LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO TRAUMATICKÉM PORANĚNÍ PÁTEŘE

přidáno: 14. 1. 2015 4:55, autor: Redakce Fyzioterapeuti   [ aktualizováno 16. 2. 2015 0:08 ]


Autor : Petra Kadlčíková 

Vydáno : Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2010 

Abstrakt : Bakalářská práce se zabývá problematikou traumatického poranění páteře. Teoretická část práce zahrnuje anatomii a traumatologii páteře, základní postupy a techniky léčebné rehabilitace a moţnosti léčby v rámci komplexní rehabilitace při poranění v oblasti bederní páteře. Praktická část popisuje průběh rehabilitace pacientky se zlomeninou bederního obratle. 

Klíčová slova : poranění páteře, bederní páteř, rehabilitace, škola zad 

Zdroj textu v celém znění : http://is.muni.cz/th/258812/lf_b/bakalarka.pdf 
(dokument v naší databázi pochází z veřejných zdrojů na internetu)  

LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO OPERACI TUMORU CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY

přidáno: 13. 10. 2014 2:33, autor: Redakce Fyzioterapeuti   [ aktualizováno 16. 2. 2015 0:08 ]


Autor : 
Lucie Fridrichová 

Vydáno : Masarykova univerzita Lékařská fakulta 

Abstrakt : Tato bakalářská práce popisuje kancerogenní postiţení centrální nervové soustavy. Obecná část se zabývá anatomií CNS, vznikem nádorového onemocnění, popisuji zde jednotlivé typy nádorů CNS a jejich diagnostiku, léčbu a prevenci. Ve speciální části se zabývám moţnostmi léčebné rehabilitace u pacientů diagnózou tumoru CNS. V kazuistice pak uvádím konkrétní plán léčebné rehabilitace u pacienta po operaci makroadenomu hypofýzy. 

Klíčová slova : centrální nervová soustava, nádor, rehabilitace, léčebná tělesná výchova 

(dokument v naší databázi pochází z veřejných zdrojů na internetu) 

ZMĚNY IZOMETRICKÉ SÍLY MUSCULUS QUADRICEPS FEMORIS PO TÝDENNÍ REHABILITACI PO ARTROPLASTICE KOLENNÍHO KLOUBU U MUŽŮ

přidáno: 24. 7. 2014 0:57, autor: Redakce Fyzioterapeuti   [ aktualizováno 13. 10. 2014 2:16 ]


Autor : 
Bc. Milan Kos 

Vydáno : Masarykova univerzita Lékařská fakulta 2010 

Abstrakt : Diplomová práce se zabývá svalovou sílou a metodami jejího měření. Obsahuje výsledky získané ze statistického šetření ve vybraném souboru pacientů – mužů. Izometrická svalová síla musculus quadriceps femoris byla měřena před a po týdenním rehabilitačním programu u mužů po artroplastice kolenního kloubu a bylo prokázáno její zvýšení. 

Klíčová slova : dynamometrie – gonarthrosa – izometrie – kinezioterapie – rehabilitace – síla – sval – totální endoprotéza – výzkum – zlepšení 

(dokument v naší databázi pochází z veřejných zdrojů na internetu)

LÉČEBNĚ - REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U PERIFÉRNÍCH PARÉZ

přidáno: 29. 5. 2014 2:05, autor: Redakce Fyzioterapeuti   [ aktualizováno 29. 5. 2014 2:06 ]


Autor : 
Lenka Červenková 

Vydáno : Masarykova univerzita Lékařská fakulta 

Abstrakt : Bakalářská práce se s ohledem na kazuistiku zabývá problematikou léčebně rehabilitačních postupů u periferních paréz na končetinách, v tomto případě na končetinách dolních. Je rozdělena do dvou hlavních částí. První je obrazem přehledu teoretických
poznatků a obsahuje jednak část obecnou představující ucelené anatomické, fyziologické a patofyziologické poznatky z neurologie a část speciální, která popisuje diagnostiku, komplexní léčebnou rehabilitaci, léčebnou tělesnou výchovu, fyzikální terapii a nakonec
návrh plánu ucelené rehabilitace. Druhá část se věnuje konkrétnímu případu pacienta s periferní lézí n. peroneus profundus a nástinu jeho rehabilitačního plánu. 

Klíčová slova : periferní nerv, periferní paréza, nervus peroneus profundus, rehabilitace 
(dokument v naší databázi pochází z veřejných zdrojů na internetu)


LÉČEBNĚ – REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO ÚRAZECH BÉRCE, HLEZNA A NOHY

přidáno: 10. 4. 2014 0:35, autor: Redakce Fyzioterapeuti   [ aktualizováno 22. 11. 2014 8:54 ]


Autor : 
Markéta Moravcová 

Vydáno : Masarykova univerzita, Lékařská fakulta  

Abstrakt : Tato bakalářská práce se zabývá problematikou úrazů v oblasti bérce, hlezna a nohy. Obsahuje teoretickou část, ve které jsou zmíněny i metodické postupy léčebné rehabilitace a fyzioterapie. Praktická část zahrnuje rehabilitaci pacienta po trimalleolární zlomenině. 

Klíčová slova : rehabilitace, poranění kotníku, nácvik rovnováhy, typy chůze 

Zdroj textu v celém znění : http://is.muni.cz/th/165979/lf_b/finalni_verze.pdf 
(dokument v naší databázi pochází z veřejných zdrojů na internetu) 

Léčebná rehabilitace jako prevence plicních komplikací ve spolupráci zdravotní sestry a fyzioterapeuta

přidáno: 6. 3. 2014 4:06, autor: Redakce Fyzioterapeuti   [ aktualizováno 29. 5. 2014 1:44 ]


https://sites.google.com/a/fyzioterapeuti.cz/fyzio2011/zdroje/Vse/_draft_post/Z%C3%A1znam%20cel%C3%A9%20obrazovky%206.3.2014%20130339.jpg
Autor : 
Bc. Tereza Šimonová  

Vydáno : Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií  

Abstrakt : V teoretické části je popsána anatomie a fyziologie dýchacího systému. Dále zde uvádím přehled nejčastěji vyskytujících se plicních komplikací. Také se zabývám problematikou léčebné rehabilitace, především metodami respirační fyzioterapie.
V praktické části zpracovávám data, která jsem získala metodou dotazníku. Zajímalo mě, jak probíhá spolupráce mezi zdravotní sestrou a fyzioterapeutem a zda délka praxe a vzdělání má vliv na množství informací o rehabilitaci.  

Klíčová slova : Rehabilitace, plicní komplikace, respirační fyzioterapie, anatomie a fyziologie, dýchací systém 

(dokument v naší databázi pochází z veřejných zdrojů na internetu) 

Fyzioterapie při léčbě chronické bolesti

přidáno: 17. 1. 2014 1:30, autor: Redakce Fyzioterapeuti   [ aktualizováno 17. 1. 2014 1:30 ]


Autor : 
Denisa Vaňková 

Vydáno : JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA 

Abstrakt : Cílem v teoretické části této práce bylo zaměřit se z pohledu fyzioterapeuta na nejčastější příčiny chronické bolesti, a to vertebrogenní etiologie, rozbor základních příčin VAS, zpracovat aktuální informace k diagnostickým, terapeutickým a preventivním postupům u VAS. Cílem v praktické části práce bylo na podkladě kazuistik zjistit, zda–li fyzioterapeutická léčba uleví pacientovi od bolesti. 
Pro praktickou část bakalářské práce byla použita metoda kvalitativního výzkumu, případová studie. Výzkum byl proveden v Rehabilitačním centru Malvazinky a v Medicentru na Chodově. Testovaný soubor byl tvořen dvěma probandy s diagnózou chronický vertebrogenní algický syndrom. Tyto diagnózy byly stanoveny ošetřujícím lékařem probandů. 

Klíčová slova : Bolest, Fyzioterapie, Páteř, Vertebrogenní algický syndrom 

(dokument v naší databázi pochází z veřejných zdrojů na internetu)

NÍZKOFREKVENČNÍ ELEKTRICKÁ STIMULACE U PACIENTŮ S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM (OVLIVNĚNÍ AUTONOMNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU A KVALITY ŽIVOTA)

přidáno: 18. 11. 2013 4:29, autor: Redakce Fyzioterapeuti


Autor : Bc. Hana Bartůšková 


Vydáno : Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta 

Abstrakt : Cílem této diplomové práce bylo posoudit vliv nízkofrekvenční elektrostimulace (NFES) svalstva dolních končetin (DK) na variabilitu srdeční frekvence (VSF) a kvalitu života u pacientů s chronickým srdečním selháním (CHSS). Výzkumu se zúčastnilo 9 pacientů funkční třídy NYHA III a IV. Po dobu 8 týdnů byla prováděna 2krát denně NFES extenzorů obou DK. Po ukončení studie bylo zjištěno statisticky významné zvýšení parametrů HF (High Frequency) a TP (Total Power) VSF (p<0,05), což lze považovat za projev snížení negativních následků zvýšené aktivity sympatiku. V případě hodnocení vybraných parametrů kvality života u pacientů dotazník Activities of Daily Living) byla zaznamenána pouze tendence ke zlepšení, avšak tyto výsledky nebyly statisticky významné. 

Klíčová slova : Chronické srdeční selhání, Nízkofrekvenční elektrická stimulace, Autonomní nervový systém, Variabilita srdeční frekvence, Kvalita života, Fyzioterapie. 

Zdroj textu v celém znění : http://is.muni.cz/th/274841/lf_m/DP_10-70.pdf
(dokument v naší databázi pochází z veřejných zdrojů na internetu)

LÉČEBNĚ – REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U SYNDROMU HYPERMOBILITY

přidáno: 30. 9. 2013 4:58, autor: Redakce Fyzioterapeuti   [ aktualizováno 30. 9. 2013 5:22 ]


Autor : Ing. Kristýna Hrnčířová 

Vydáno : Masarykova univerzita, Lékařská fakulta 

Abstrakt : Bakalářská práce se zabývá problematikou hypermobilního syndromu. Teoretická část práce obsahuje všeobecné informace o hypermobilním syndromu, jeho etiologii, klinických projevech, patogenezi, diagnostických postupech a prognóze. Speciální část je zaměřena na jednotlivé sloţky komplexní rehabilitace a moţnosti terapie pacientů s hypermobilním syndromem. 
V kazuistice je popsán případ konkrétního pacienta a jeho rehabilitační plán. 

Klíčová slova : hypermobilní syndrom, hypermobilita, propriocepce, systémové postiţení pojivové tkáně, kloubní instabilita, rehabilitace 

(dokument v naší databázi pochází z veřejných zdrojů na internetu)

REHABILITACE PACIENTŮ NA DOLÉČOVACÍCH LŮŽKÁCH PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ: KOMBINACE FYZIOTERAPIE A ERGOTERAPIE

přidáno: 1. 8. 2013 2:14, autor: Redakce Fyzioterapeuti   [ aktualizováno 18. 12. 2013 3:35 ]


Autor : Bc. Lenka Jiříková  

Vydáno : Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, Brno, 2010  

Abstrakt : Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením řízené rehabilitační léčby u pacientů po cévní mozkové příhodě. Vyšetřili jsme 48 pacientů před a po dokončené rehabilitační a ergoterapeutické léčbě. Práce hodnotila změny funkční míry nezávislosti pomocí jednotlivých kvalit testu funkční míry nezávislosti FIM mezi muži a ženami.

Klíčová slova : Cévní mozková příhoda, FIM-Test funkční míry nezávislosti, fyzioterapie, ergoterapie

Zdroj textu v celém znění : http://is.muni.cz/
(dokument v naší databázi pochází z veřejných zdrojů na internetu)

1-10 of 37